to Tsel Harim homepage

מאגר תורני
תנ"ך חז"ל זמן מידות הלכה ארץ ישראל
תורה עם אונקלוס משנה בני יששכר תומר דבורה בן איש חי הגיאוגרפיה במשנה
תנ"ך מנוקד תלמוד בבלי נר מצוה ספר הכוזרי כתובות קדומות
מגילת אסתר תלמוד ירושלמי מגילת אנטיוכוס מסילת ישרים תבואות הארץ
מגילת שיר השירים מדרש רבה ספר חשמונאים א' החפץ חיים אדמת קודש
מגילת רות מדרש תנחומא גבורות ה' אם הבנים שמחה אתרי סגולה
מגילת איכה ילקוט שמעוני רבי שמעון במערה מקומות קדושים
מגילת קהלת מגילת תענית עין איה על חנוכה מפת מדבא
אבות דרבי נתן תפילות על ארץ ישראל
פתח אליהו עין גנים


מארז לימודי
גבולות ארץ ישראל
על פי רבותינו התנאים, אמוראים, ראשונים ואחרונים


ספר תבואות הארץ
ספרי ארץ ישראל
הזדמנות לרכוש ספרים נדירים
של רבותינו המחברים את התורה עם ארץ ישראל

ספר כפתור ופרח     הרב אשתורי הפרחי

ספר תבואות הארץ     הרב יהוסף שווארץ

ספר אדמת קודש     הרב יצחק גולדהאר

חדש!-    מארז גבולות ארץ ישראל

במחירים השווים לכל נפש
למידע והזמנות:   sefer@tsel.org

טל- 0542607810

ספר כפתור ופרח
ספר אדמת קודש
לעוד מידע

לתץ לעוד מידע אוצר ארץ ישראל
יסודות וחקר - ארץ וחוצות

הרב ישראל אריאל - מכון המקדש

ארץ ישראל לגבולותיה ולמצוותיה
מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת
עם תוספת מאות מפות, ציורים וצילומים

מחיר מבצע על הזמנת 2 כרכים!
למידע והזמנה
לתץ לעוד מידע


עיצוב וביצוע ע"י
צל הרים
to Sharei Shechem site

eXTReMe Tracker