ב"ה

כסא
 המהר''ל ספר גבורות ה'
אשר עשה עם ישראל ביציאת מצרים

המהר''ל
רבי יהודה ליווא בן בצלאל

יציאת מצרים

פרק מ"ב

לדף הבא
ויבקעו המים. דרשו רז"ל ויבקע הים לא נאמר אלא ויבקעו המים כל מימות שבעולם נבקעו, וזה תבין ממה שבארנו לך כי כאשר נבקעו המים אז היו ישראל מושלים לגמרי על הטבע, ונעשו קדושים נבדלים והיו קדושים לה' כמו שהתבאר למעלה. ומפני זה היה קריעת ים סוף מצד המים בלבד לא מצד הים, כי ראוי שיהיו המים נבקעים ביום שביעי של פסח ואז יצאו ישראל לגמרי להיותם מושלים על מדת המים שהם חומרים בכללם, לכך כל המים בעולם נבקעו. ואלו לא נבקע רק הים לא היה הממשלה לישראל רק על הים ולא על כל מדת המים, אבל ישראל היו מושלים על כל המים לכך כל המים שבעולם נבקעו: ויט משה את ידו על הים. במכלתא (בשלח פ"ד) משל למלך בשר ודם שיש לו שתי גנות זו לפנים מזו מסר הפנימי לשומר ולא הניחו השומר לכנוס אמר לו בשם המלך ולא קבל עליו עד שנהג המלך ובא כיון שנהג המלך התחיל השומר לברוח אמר לו כל היום הייתי אומר לך בשם המלך ולא קבלת ועכשיו למה אתה בורח אמר לו לא מפניך אני בורח אלא מפני המלך. כך משה עמד על הים ואמר בשם הקב"ה ולא קבל עליו הראה לו המטה ולא קבל עליו עד שנגלה הקב"ה בכבודו התחיל הים בורח שנאמר הים ראה וינוס אמר לו כל היום אמרתי לך בשם הקב"ה ולא קבלת ועכשיו למה אתה בורח אמר לו לא מפניך בן עמרם אני בורח אלא מפני אדון חולי ארץ ע"כ. המדרש הזה מבאר לך מה שבארנו, כי ישראל קנו כאשר עברו הים מעלה עליונה פנימית ממה שהיה קודם זה. וזה שאמרו משל למלך שהיה לו שתי גנות שהם זו לפנים מזו, פירוש כי למשה נמסר הגנה הפנימית דהיינו מעלה אלהית כי היה מעלת משה מגיע עד לשם, ולפיכך ראוי היה למשול על הטבע שהוא מעלה חיצונית, רק שומר הטבע ומנהיג הטבע לא רצה שיכנוס משה למעלה הזאת, והטעם הוא מבואר למעלה עד שהשם יתברך הוא בעצמו בקע ים לפני משה:לקודם תוכן ממשיך
למאגר תורני - צל הרים
למאגר תורני - שערי שכם

נר מצוה
נר מצוה


לאתר צל הרים
עיצוב וביצוע על ידי
צל הרים
לאתר שערי שכם